Úvod Dodávka vody

Dodávka vody

Verejné vodovody

E-mail Tlačiť

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

PDF - Zákon o verejných vodovodoch

Ročné smerné čísla

E-mail Tlačiť

VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. septembra 2003,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.

PDF - Vyhláška

Rozhodnutie URSO 2013

E-mail Tlačiť

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o návrhu ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v lokalite Sídlisko IV, Sereď - Vonkajší rad a Sídlisko Stred I. a II., Sereď, na rok 2013 - pre regulovaný subjekt Mestský bytový podnik Sereď, spol. s.r.o., Legionárska 1127, 926 01 Sereď.

PDF - Rozhodnutie - voda Sídlisko IV, Sereď - Vonkajší rad

PDF- Rozhodnutie- voda Sídlisko Stred I. a II., Sereď

PDF- Rozhodnutie- voda zvas

Názov súboru Veľkosť súboru Dátum