Úvod Úvod Oznamy Informácia o cene tepla

Informácia o cene tepla

E-mail Tlačiť

Vážení vlastníci bytov – odberatelia tepla z kotolní Mestského bytového podniku Sereď

V poslednej dobe rezonuje medzi odberateľmi tepla názor, že Mestský bytový podnik Sereď zdražel teplo neprimerane, že zahrnul do ceny tepla všetky straty, investičné náklady a pod.
Dovoľte, aby som sa ako zástupca dodávateľa tepla k tejto problematike vyjadril.
Cenu tepla stanovuje URSO na základe návrhu výrobcu tepla. Na výpočet ceny tepla sú stanovené prísne pravidlá a regulačný úrad ich nedovolí porušiť. Jedná sa hlavne o ceny energií ( plyn, voda, el. energia). Ďalej je regulovaná výška režijných nákladov ( mzdy, režijné náklady) a  primeraný zisk.
Tvorba ceny tepla je pomerne zložitá a komplikovaná záležitosť, s ktorou Vás nechcem zaťažovať. Len v skratke uvediem, že cena tepla sa skladá z dvoch položiek:
1. variabilných nákladov
2. fixných nákladov
Variabilné náklady sú náklady najmä na nákup ( plynu, el. energie, vody). Tieto sú prakticky úplne závislé od cien hore uvedených energií. Variabilné náklady sa fakturujú za skutočne odobrané množstvo tepla.
Fixné náklady sú náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na výrobu tepla bez ohľadu na jeho predané množstvo. Jedná sa najmä o odpisy, mzdy obsluhy, údržba a správna réžia. Tieto náklady sa fakturujú 1/12 nákladov každý mesiac a počítajú sa na regulačný príkon. Spôsob jeho výpočtu je stanovený URSO.
Po ukončení roku sa následne prerozdeľujú medzi všetkých odberateľov pomerom k skutočne odobranému množstvu.
Teraz k samotnému porovnávaniu zvýšenia ceny tepla. Počítať zvýšenie ceny tepla aritmetickým porovnávaním z predchádzajúceho roka nie je správne. Musíme vychádzať z celkového množstva objednaného tepla, výšky regulačného príkonu a nákladov.
Pre porovnanie uvádzam ceny tepla v roku 2011 a v roku 2012, údaje zo schváleného návrhu cien regulačným úradom:
2011
Variabilné náklady.:
Celkové náklady v €
Objednané množstvo
v kWh
Náklad jeden €/kWh
1.754.457,-
31.389.000
0,05589
Fixné náklady
Celkové náklady v €
Regulačný príkon
kW
Náklad na €/kWh upravený
920.562,-
7.384,5
0,02932
Spolu:
0,08521
2012
Variabilné náklady.:
Celkové náklady v €
Objednané množstvo
v kWh
Náklad jeden €/kWh
1.785.430,-
31.198.000
0,05723
Fixné náklady
Celkové náklady v €
Regulačný príkon
kW
Náklad na €/kWh upravený
926.362,-
6.050,6
0,02969
Spolu:
0,08692
Variabilné zvýšenie                  2,398%
Fixné zvýšenie                      1,261%
–––––––––––––––––––––-
Spolu:                                     3,659%
Z uvedeného príkladu vyplýva, že náklad medzi rokmi 2011 a 2012 stúpol iba o 3,658 %.
Jedná sa o maximálnu cenu. V prípade zmien ceny energií alebo menších odberov sa ceny
pri ročnom zúčtovaní upravia. Úprava môže byť iba smerom dolu.
Porovnanie v € a na byty:
Priemerná spotreba bytu v dome s najväčšou mernou spotrebou  tepla  139 kWh/m2
3 izbový byt cca 70 m2
Rozdiel v cenách 0,001 €
139 x 70 x 0,001 = 9,73 €/rok
Priemerná spotreba bytu v dome s najmenšou mernou spotrebou tepla 47,89 kWh/m2
3 izbový byt 70 m2
Rozdiel v cenách 0,001 €
47,89 x 70 x 0,001 = 3,3523 €/rok
Samozrejme, že spotrebu tepla ovplyvňuje hlavne vlastník bytu a môže sa meniť podľa jeho potrieb, ročnej priemernej teploty a počtu vykurovaných dní.
Vo všeobecnosti sa z hľadiska zvýšenia ceny jedná o malé čiastky a Mestský bytový podnik Sereď, spol. s.r.o., ako správca nebude prevádzať paušálne zvyšovanie záloh na teplo.
Zálohy budeme upravovať individuálne v závislosti od nedoplatku resp. preplatku za rok 2011.
pdf.regulačný rok 2011
pdf.regulačný rok 2012
Róbert Áč
konateľ spoločnosti   
Názov súboru Veľkosť súboru Dátum