Úvod Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

E-mail Tlačiť

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov: Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

Sídlo: Mlynárska   4677/39 , 926 01 Sereď

IČO: 34138561

Emailové spojenie: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Telefonický kontakt: 0903790820

Webstránka : http://www.mbps.skIdentifikácia zodpovednej osoby:

Meno: Ing. Tomáš Dopirák

Kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0907 292 832


Účel spracovania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:


 • a) splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
 • b) plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby


Kontakné údaje úradu pre ochranu osobných údajov :

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

https://dataprotection.gov.sk

Informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 :

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní. Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:


 • a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,
 • b) označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo,
 • c) predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili,
 • d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • e) kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.


Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.


Vzor návrhu na začatie konania na stránke úradu.

Informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania :

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 • a) účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,
 • b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,
 • d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • f) kontaktných údajoch úradu,
 • g) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 • h) zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.


Fyzická osoba by mala mať právo na prístup k údajom, ktoré boli o nej získané, a toto právo aj jednoducho uplatňovať, aby si bola vedomá zákonnosti spracúvania a mohla si ju overiť. Každá dotknutá osoba by preto mala mať právo vedieť a byť informovaná najmä o účeloch spracúvania údajov, kategóriách dotknutých osobných údajov a o dobe, počas ktorej sa budú údaje spracúvať, ako aj o príjemcoch osobných údajov atď. Na dodržanie tohto práva je dostatočné, aby mala dotknutá osoba k dispozícii úplné zhrnutie uvedených údajov v zrozumiteľnej forme, to znamená vo forme, ktorá umožňuje, aby bola dotknutá osoba informovaná o uvedených údajoch, aby si mohla uplatniť práva, ktoré jej tento zákon priznáva. Príslušný orgán môže úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k ich osobným údajom, a to v takom rozsahu a na tak dlho, ako je toto opatrenie s náležitým zreteľom na práva a oprávnené záujmy dotknutej fyzickej osoby v demokratickej spoločnosti nevyhnutné a primerané, aby sa zabránilo mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania alebo konania, aby sa zabránilo ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania, aby sa tak ochránila verejná bezpečnosť alebo národná bezpečnosť, alebo aby sa ochránili práva a slobody iných. Príslušný orgán by mal prostredníctvom konkrétneho a individuálneho preskúmania každého prípadu posúdiť, či by sa právo na prístup malo čiastočne alebo úplne obmedziť. Akékoľvek obmedzenie prístupu by malo byť dotknutej osobe v zásade oznámené písomne a malo by zahŕňať skutkové alebo právne dôvody, na ktorých je toto rozhodnutie založené. Dotknutá osoba by tiež mala mať právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na ich vymazanie, ak je spracúvanie takýchto údajov v rozpore so zákonom. Právom na opravu by však nemal byť napríklad dotknutý obsah svedeckej výpovede. Fyzická osoba by mala mať právo na obmedzenie spracúvania, ak napadne správnosť osobných údajov a nemožno určiť ich správnosť či nesprávnosť, alebo keď je potrebné osobné údaje uchovať na účely dokazovania. Namiesto vymazania osobných údajov by sa spracúvanie malo obmedziť najmä vtedy, keď sa v osobitnom prípade možno odôvodnene domnievať, že vymazanie by mohlo ovplyvniť oprávnené záujmy dotknutej osoby. V takomto prípade by sa obmedzené údaje mali spracúvať len na účely, ktoré zabránili ich vymazaniu. Metódy na obmedzenie spracúvania osobných údajov by okrem iného mohli zahŕňať presunutie vybraných údajov do iného systému spracúvania, napríklad na účely archivácie, alebo zamedzenie prístupu k nim. V automatizovaných informačných systémoch by sa obmedzenie spracúvania malo v zásade zabezpečiť technickými prostriedkami. Skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je obmedzené, by sa v systéme mala vyznačiť tak, aby bolo jednoznačné, že spracúvanie osobných údajov je obmedzené. Takáto oprava alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania by sa mali oznámiť príjemcom, ktorým sa údaje poskytli, a príslušným orgánom, od ktorých nesprávne údaje pochádzajú. Príslušné orgány by takisto mali upustiť od ďalšieho šírenia takýchto údajov.


Na žiadosť dotknutej osoby je príslušný orgán povinný poskytnúť v osobitných prípadoch dotknutej osobe informácie o

 • a) právnom základe spracúvania osobných údajov,
 • b) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • c) kategóriách príjemcov osobných údajov, a to aj v tretej krajine a medzinárodnej organizácii,
 • d) o iných skutočnostiach, najmä ak sa osobné údaje získali bez vedomia dotknutej osoby.